• Pole Odkud mus? b?t vypln?no.
  • Pole Odkud musí být vyplněno.
  • Pole Kam musí být vyplněno.
  • pole 'Návrat' je povinné.
  • Pole Odlet musí být vyplněno.
2018-04-17T11:57:24.654+0000_1a2110e86d1fe8250b3d2778efeeaec07942ced3